N A T J E Č A J za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija 2017/2018

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost – Pro sapientia et clementia“ Sarajevo, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
• da je završio posljednji razred srednje škole s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom (za studente 1. godine),
• da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini,
• da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,
• studenti koji su od ranije korisnici stipendije, dužni su dostaviti samo potvrdu o upisu u narednu godinu studija i potvrdu o 48 satnome volontiranju u karitativnim, odgojnim i socijalnim ustanovama, odnosno ekološkim udrugama.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. Obvezna dokumentacija:
– popunjen prijavni list (obrazac se može naći na web stranici Zaklade (http://zakladazmp.com), web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
– uredno, i u cijelosti popunjena, te u općini ovjerena Izjava (obrazac se može naći na web stranici Zaklade (http://zakladazmp.com), web stranicama KŠC-a u BiH kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
– zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
– potvrda o statusu redovitog studenta,
– potvrdu o prosjeku ocjena, za studente I. godine – ovjerena preslika svjedodžbe o završenom IV. razredu SŠ (ne maturalna diploma), a za studente starijih godina potvrda o prosjeku ocjena (ne preslika indeksa),
– za uposlene potvrdu o visini posljednje tri plaće za sve članove domaćinstva (preslika izrezaka o plaći),
– za umirovljenike potvrda o visini posljednje tri mirovine za sve članove domaćinstva koji primaju mirovinu (preslika izrezaka o mirovini) iz BiH ili/i iz neke druge države,
– potvrdu o neuposlenosti roditelja-staratelja koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava),
– osobna fotografija,
2. Dodatna dokumentacija:
– potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
– potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
– preporuka župnika (za katolike),
– preporuka ravnatelja KŠC-a ( za učenike KŠC-a),

Zaklada akademske godine 2017./2018., dodjeljuje stipendiju u iznosu od 150 KM mjesečno (10 godišnjih rata), za vrijeme cjelokupnog redovitog studija.
Natječaj ostaje otvoren do 10. studenog 2017. godine. Prijave na natječaj donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost – Pro sapientia et clementia“, Mehmed paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom «Natječaj za stipendiju». Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni do kraja studenog 2017. godine, na web stranici Zaklade, web stranicama KŠC-a u BiH i na web stranici Katoličke tiskovne agencije.

Sarajevo, 02. listopada 2017. godine Predsjednik Upravnog vijeća

Msgr. dr. Pero Sudar, v.r.

Prijavni obrazac

Obrazac izjave