Vijeće učenika

Postojanje Vijeća učenika definirano je Pravilima Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II”. Njima su definirani način konstituiranja

Član 216.

Uzimajući u obzir dob učenika koji pohađaju školu, škola im pomaže da osnuju Vijeće učenika, čija je funkcija da:

 • promovira interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se škola nalazi,
 • predstavlja stavove učenika Školskom odboru i drugim organima škole,
 • podstiče angažman učenika u radu škole i
 • informira Školski odbor o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Član 217.

Vijeće učenika čine predstavnici svake odjeljenske zajednice.

Član 219.

 • Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva pedagog škole.
 • Pedagog škole rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika.
 • Članovi Vijeća učenika škole između sebe biraju predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara većinom glasova članova Vijeća.
 • Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova prisutnih članova.
 • Glasanje je javno, dizanjem ruku.
 • O izboru predsjednika, zamjenika i sekretara Vijeća učenika vodi se zapisnik.

Član 220.

Vijeće učenika pored aktivnosti utvrđenih ovim Pravilima učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:

 • odvijanjem nastavnog procesa,
 • organiziranjem vannastavnih aktivnosti,
 • organiziranjem izleta i ekskurzija,
 • učešćem učenika u saradnji škole sa društvenom zajednicom,
 • organiziranjem pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama,
 • prevencijom maloljetničke delikvencije,
 • drugim aktivnostima utvrđenim Pravilima škole.